GENANVENDELSE HOS BMW.

MILJØRIGTIG OG LANGSIGTET PLANLÆGNING.

Den miljøvenlige bortskaffelse og genanvendelse af bilen efter endt levetid er tænkt ind i konceptet allerede i udviklings- og produktionsfasen.
Med brugen af plasttyper, der kan genbruges, begrænsningen til få materialetyper samt sortering af materialer står BMW som garant for en effektiv genanvendelse af udtjente biler.
Dette koncept har givet BMW Group en topplacering i Dow Jones Sustainability Group Index, som er et indeks for virksomheder med fokus på bæredygtighed i produktionen.

Læs mere

MILJØVENLIG GENANVENDELSE.

Nye tider for genanvendelsen af biler. Genanvendelse af udtjente biler er i dag en sag for godkendte specialvirksomheder. Hvert eneste kilo bilskrot bortskaffes og genanvendes på miljøvenlig og økonomisk fornuftig vis. Værdifulde råstoffer kan på den måde føres tilbage i produktionskredsløbet, hvilket aflaster miljøet. Kontrolleret returnering, forbehandling, afmontering og genanvendelse af den udtjente bil er de fire trin, der indgår i den miljøvenlige genanvendelsesproces.

 • Kontrolleret returnering

  Genanvendelsen starter med kontrolleret returnering af bilen til opsamlingspunkt eller en godkendt specialvirksomhed. Kun her kan du få udstedt den genanvendelsesattest, der skal bruges, når du afmelder bilen på motorkontoret.

 • Udtagelse af driftsstoffer

  Ved forbehandlingen bliver først airbaggene og bilens øvrige pyrotekniske udstyr afmonteret. Selve genanvendelsen begynder med aftapningen af samtlige driftsvæsker ved en særlig arbejdsstation. Her aftappes fx kølemidlet fra klimaanlægget og bremsevæsken, bilens kølevæske, motor- og gearolie samt brændstoffet ved hjælp af en specialudviklet udsugningsteknologi med indbygget bor. De forskellige væsker sorteres i store beholdere, som føres til genanvendelse hos diverse specialvirksomheder.

 • Afmontering

  Loven foreskriver, at mellem 85 og 100 kg af den udtjente bil fremover skal kunne genanvendes i nuværende form eller som materiale. Ved metaldelene har dette krav længe været mere end opfyldt. Glas og mange plasttyper kan i dag også oparbejdes økonomisk forsvarligt. BMW Group har udviklet en række nye processer, som har en afgørende andel i dette fremskridt. Motorer, der adskilles professionelt, kan oparbejdes og genanvendes som såkaldte højværdikomponenter.

 • Genanvendelse af resten af bilen

  De afmonterede biler transporteres til videreforarbejdning hos metalskrotvirksomheder. Her bliver karrosserierne sønderdelt i tallerkenstore stykker, som efterfølgende sorteres. Plast, tekstiler, jern og ikke-jernholdige metaller kan genanvendes.

BMW miljø og genanvendelse

BMW BRINGER BÆREDYGTIGHEDEN HELT UD TIL KUNDERNE.

BMW Group har i mange år vundet Dow Jones Sustainability Index som den mest bæredygtige bilproducent. Dette fokus på bæredygtighed oplever kunderne også hos de enkelte forhandlere og serviceværksteder, som alle er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse: DS/EN ISO14001:2015. For dig som kunde betyder det, at dit autoriserede BMW serviceværksted tager maksimalt ansvar for alle de mange miljømæssige forhold og udfordringer, der gælder ved reparation og servicering af din BMW. Hvert serviceværksted har fået foretaget en tilbundsgående kortlægning, der afdækker alle miljøforhold. Udslidte reservedele renoveres og genanvendes i videst muligt omfang. Der er fuld kontrol på affaldet, og langt det meste bliver genanvendt via godkendte modtagere eller via BMW fabrikkerne. Derudover bliver der løbende sat mål for energireduktionen. Fx har BMW værkstederne reduceret strømforbruget med 290.000 kWh, hvilket svarer til årsforbruget i 78 parcelhuse. Derudover har BMW værkstederne i samme periode reduceret vandforbruget med 1.921 m3. Som en del af standarden auditeres værkstederne årligt for kontrol og opfølgning. Herunder kan du læse lidt mere om, hvad BMW miljøledelse betyder for dig som kunde på et autoriseret BMW serviceværksted.

 • Nul forurening

  Alt farligt affald som fx spildolie, drivmidler og brugt bremse- og kølervæske håndteres og sorteres separat med henblik på oprensning og genanvendelse. Der slipper intet farligt affald ud i miljøet. Det miljøfarlige affald og kemikalier opbevares, så der ikke kan ske forurening til omgivelserne.

 • Styr på spildevandet

  Spildevandet fra værkstedsarealerne analyseres jævnligt for at undersøge indholdet af miljøfremmede stoffer. Er der for mange af disse stoffer, elimineres kilden, så spildevandskvaliteten er i orden. Affaldsproduktion og vandforbrug følges måned for måned, så der hele tiden sikres løbende forbedringer.

 • Brug af kemikalier

  Alle anvendte kemikalier registreres i en kemidatabase, som konstant vedligeholdes. Derved kan farlighed og indholdsstoffer analyseres, for hele tiden at opnå en forbedring på kemiområdet. Opmærksomheden på hvilke kemikalier, der anvendes på BMW værkstederne, har således reduceret anvendelsen af kemiprodukter med over 24% på blot to år.

 • Dokumentation

  Miljøledelsessystemet er identisk opbygget i hele netværket, og alle værksteder lærer af hinandens fejl via et fælles afvigelseshåndteringssystem.

  Ud over den lovpligtige dokumentation indeholder miljøledelsessystemet også den udvidede dokumentation, som ISO14001-standarden kræver, hvorved miljøpræstationen hele tiden kan underbygges med fakta. Dette giver den bedste basis for hele tiden at optimere - og udvikle - miljøledelsen til glæde og gavn for alle involverede.

DESIGN MED GENBRUG FOR ØJE.

Ingeniørerne hos BMW Design for Recycling var blandt de første til at tænke effektivitet og miljøvenlighed ind i processerne omkring genanvendelse og bortskaffelse af udtjente biler. Recycling er derfor i dag en integreret del af produktudviklingsfasen. Overvejelser omkring udformning af komponenter, materialevalg og sammenføjningsteknik indgår således også i genanvendelsesprocessen.
Det er samtidig et mål, at fremme anvendelsen af genanvendt materiale i nye biler. På denne måde kan materialekredsløbet sluttes.

KOMPONENTER MED INTELLIGENS TIL ET NYT LIVSKREDSLØB.

BMW har den overordnede målsætning at minimere miljøpåvirkningen i bilens samlede levetid. Allerede ved udviklingen og produktionen af hver enkelt ny bil lægges grundstenen for miljørigtig genanvendelse.

 • Tiltag til miljørigtig genanvendelse

  I udviklingsfasen vurderer konstruktørerne samtlige komponenter med henblik på deres genanvendelsesevne, hvorefter dette dokumenteres i komponenttegningen.
  • Ved store komponenter såsom kofangerbeklædning, cockpit o. lign. udarbejdes der genanvendelseskoncepter.
  • Ved udvælgelsen af materialer reduceres antallet af forskellige materialetyper og anvendelsen af materialer, der ikke er egnet til genanvendelse.
  • Valget af en egnet intelligent sammenføjningsteknik sikrer nem materialesortering ved afmonteringen.
  • Med ”Life Cycle Assessment”-cases vurderes miljøpåvirkningen af komponenter systematisk.
  • Med virtuelle og fysiske afmonteringsanalyser sikres det, at hver eneste BMW opnår de fastlagte mål.
  • Viden fra afmonteringsanalyserne anvendes af BMW ved undervisning og til detaljeret dokumentation, som videregives til alle deltagere i genanvendelsesprocessen.

 • Effektiv genanvendelse af BMW biler

  Med afsæt i disse tiltag sikres følgende hos alle BMW modeller:
  • Fuldstændig affyring af de pyrotekniske komponenter, fx airbags og selestrammere, er mulig via en standardiseret grænseflade
  • Samtlige driftsvæsker, dvs. olier, brændstof, køle- og bremsevæske, klimakølemiddel osv. kan aftappes hurtigt og fuldstændigt via et forberedt borepunkt eller en åbning
  • Plastkomponenter, der vejer mere end 200 gram, er mærket med materialebetegnelsen
  • Store plastkomponenter, der er egnet til økonomisk genanvendelse, kan afmonteres hurtigt og let.

INDLEVERING AF SKROTNINGSKLARE BILER.

Bilens sidste bruger eller ejer skal indlevere sin skrotningsklare bil på et opsamlingssted eller hos en godkendt specialvirksomhed. Her får du udstedt en genanvendelsesattest, som skal anvendes ved afmelding af bilen på motorkontoret. Opsamlingssteder, der er godkendt af BMW, opkræver ikke gebyr for at modtage en skrotningsklar BMW. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for gratis at kunne indlevere bilen: Bilen skal være komplet (især motor, drivlinje, karrosseri, katalysator, værdidefinerende elektroniske komponenter og andre væsentlige komponenter) og fri for affald.