MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE USIKKERHED.

Ændring af den lovpligtige målemetode for forbrug, udledning og forurenende stoffer.

MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE USIKKERHED.

Ændring af den lovpligtige målemetode for forbrug, udledning og forurenende stoffer.

MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE USIKKERHED.Ændring af den lovpligtige målemetode for forbrug, udledning og forurenende stoffer.

Kørecyklussen New European Driving Cycle (forkortet NEDC) blev indført tilbage i 1992 og har siden været brugt til at fastslå brændstofforbruget og udledningsværdierne fra biler. Udformningen af disse laboratorietest har imidlertid altid været behæftet med visse ulemper, når det drejer sig om at beregne realistiske forbrugs- og udledningsværdier.
 

Til efteråret 2018 træder der derfor en ny kørecyklus i kraft. Den har betegnelsen Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, eller kort WLTP, og den erstatter NEDC-cyklussen, som udfases trinvis.
 

Denne laboratoriemåling ledsages af en udledningstest, der måler mængden af forurenende stoffer under realistiske køreforhold på almindelig vej. Udledningstesten har betegnelsen RDE (Real Driving Emissions).

VEJEN FRA NEDC TIL WLTP.

Mere realistiske forbrugs- og udledningsværdier takket være mere realistiske testforhold.

WLTP er en ny, juridisk bindende testprocedure, der skal anvendes af alle bilproducenter til at beregne værdierne for henholdsvis udledningen fra bilens udstødning og bilens brændstofforbrug. Ved at læne testforholdene op af de køreforhold, der gør sig gældende i hverdagen, vil WLTP-programmet kunne levere værdier, der er mere relevante i praksis. En af ændringerne vedrører varigheden af testprogrammet, der med den nye målemetode bliver væsentligt længere (30 i stedet for 20 minutter), samt nyt definerede, markant højere testhastigheder.


For at opnå en mere præcis måling af CO2-udledningen anvendes den nye testprocedure ikke kun på bilen i standardkonfiguration – som det var tilfældet tidligere – men nu også i alle udstyrskonfigurationer af den pågældende bil. Det udmønter sig i to kommunikerede værdier for hver biltype: Den højest og lavest mulige standardforbrugsværdi i den pågældende udstyrskonfiguration.


Ved en særlig konfiguration er det imidlertid muligt at angive den pågældende standardværdi direkte.


Takket være WLTP vil det fremadrettet være lettere at vurdere værdierne for brændstofforbrug og CO2-udledning for en given bilmodel. Den nye målemetode angiver mere realistiske værdier en tidligere, og derfor må der forventes højere forbrugs- og CO2-værdier for biler med forbrændingsmotor. Ved elbiler vil den elektriske rækkevidde blive reduceret.


BMW arbejder allerede nu på overgangen til den nye testmetode og forbereder produktprogrammet trin for trin med nye biler, nye motorversioner eller tekniske opdateringer. På denne måde sikres det, at hele modelprogrammet fra BMW Group gøres WLTP-konformt.


Fra og med september 2018 træder juridisk bindende regler i kraft, som gør det obligatorisk for bilproducenter med base i EU, Schweiz og Tyrkiet kun at fremstille biler, som er testet i overensstemmelse med WLTP-modellen. Overgangen på de enkelte markeder reguleres af national lovgivning. Dog skal EU-lovgivningen senest i december 2020 være implementeret i alle lande, således af WLTP-værdierne fremgår ved typegodkendelsen af nye biler.

"Med den nye testmetode sikres det, at laboratoriemålingerne giver et mere retvisende billede af bilens ydelse ved normal kørsel."
Sammenslutningen af europæiske bilproducenter

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Her kan du se forskellene mellem den gamle og den nye testmetode.

Testforhold
NEDC
WLTP
Varighed
20 min.
30 min.
Tilbagelagt afstand
11 km
23,5 km
Tid, hvor bilen holder stille
25%
13%
Testafsnit
Bykørsel, landevejskørsel, (blandet kørsel)
Lav, middel, høj, meget høj, (blandet kørsel); (dertil kommer "City" for elbiler og biler med plug-in-hybridteknologi)
Hastighed
Gennemsnit: 34 km/t
Maksimal: 120 km/t
Gennemsnit: 46,6 km/t
Maksimal: 131 km/t
Starttemperatur
20-30° C
Koldstart
14° C
(testet ved 23° C, korrigeret til 14° C) Koldstart
Særlige udstyrskonfigurationer
Ikke taget med i beregningen.
Alle udstyrskonfigurationer indgår i beregningen, hvad angår påvirkningen af aerodynamik, vægt og rullemodstand.

REAL DRIVING EMISSIONS.

Grænser for forureningsværdier ved kørsel på vejen.

Ud over WLTP bliver også RDE (Real Driving Emissions) obligatorisk for alle bilproducenter fra og med september 2018. Ved RDE-testen måles udledningen af forurenende stoffer såsom partikler og nitrogenoxid (NOx) direkte på vejen. Denne målemetode fastlægger de gennemsnitlige udledningsværdier, der kan forventes ved almindelig kørsel i hverdagen.


BMW anvender en række teknologier i sine bilmodeller som et led i bestræbelserne på at reducere disse forureningsværdier yderligere, heriblandt BluePerformance med SCR (Selective Catalytic Reduction) og partikelfilter i de dieseldrevne modeller samt partikelfilter i de benzindrevne modeller. På denne måde kan BMW overholde de lave grænseværdier i udledningsstandarden EU6c, som træder bindende i kraft for alle nye biler i løbet af efteråret 2018. EU6c-grænseværdierne for udledning dikterer lavere værdier for benzinbiler sammenlignet med EU6b. De samme grænseværdier gælder også for dieseldrevne modeller i kørecyklussen for såvel EU6b som EU6c.

EU-GRÆNSEVÆRDIER FOR UDLEDNING.

EU-GRÆNSEVÆRDIER FOR UDLEDNING.

Faldende værdier. Voksende udfordringer.

EU-standarden for udledningsværdier definere de tilladte maks.-værdier for udledning af forurenende stoffer såsom nitrogenoxid og partikler inden for EU. Grænseværdierne varierer afhængigt af, hvilken motorteknologi og type af køretøj der er tale om. Af hensyn til miljøet og beskyttelse af luftkvaliteten bliver disse grænseværdier stadig skrappere. Det stiller bilproducenterne over for en række, nye udfordringer.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Den trinvise indfasning af WLTP og RDE begynder i september 2017.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Alle nye biler skal typegodkendes i overensstemmelse med WLTP og samtidig overholde grænseværdierne for partikeludledningi RDE-testmodellen. På denne måde bliver det muligt at sammenligne CO2-udledningsværdier og forbrugstal på tværs af bilmodeller.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Alle nyproducerede og nyindregistrerede biler skal overholde RDE-grænseværdierne for NOx under RDE-forhold.

DECEMBER 2020.

DECEMBER 2020.

Lande, der implementerer EU-lovgivningen for typegodkendelse af biler, skal offentliggøre WLTP-værdier for alle biler.

Ofte stillede spørgsmål.

Dine spørgsmål. Vores svar.

 • Hvad er WLTP?

  Forkortelsen WLTP står for "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure", eller "Globalt harmoniseret testmetode for lette køretøjer" på dansk.


  Den omfatter en ny testmetode, som giver et mere realistisk billede af bilernes faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning, og metoden vil være juridisk bindende for alle biler fra og med september 2018. WLTP vil trinvis erstatte den hidtidige målemetode NEDC.

 • Hvad er WLTP-kørecyklussen?

  Bilers brændstofforbrug og udledning afhænger af kørestilen. Derfor har man over hele verden været i gang med at indsamle og kompilere køredata til WLTP. Disse data er blevet anvendt til at definere 4 repræsentative faser med forskellige gennemsnitshastigheder: Lav, middel, høj og meget høj. Hver af disse faser er kendetegnet ved forskellige værdier for acceleration, deceleration og standsning for at kunne afbilde køresituationer, der er repræsentative for hverdagskørsel. Kombinationen af disse faser udmønter sig i den samlede kørecyklus.

 • Hvordan håndterer BMW den nye WLTP-procedure?

  BMW arbejder allerede nu på overgangen til den nye testmetode og forbereder produktprogrammet trin for trin med nye biler, nye motorversioner eller tekniske opdateringer. På denne måde sikres det, at hele modelprogrammet fra BMW Group gøres WLTP-konformt.

 • Hvad betyder WLTP for mig?

  Takket være WLTP får du bedre muligheder for at vurdere bilens faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning ved blandet kørsel. Dog vil mere realistiske værdier også betyde højere forbrugs- og CO2-værdier for biler med forbrændingsmotor og kortere elektrisk rækkevidde for elbiler (herunder også plug-in hybrider).

 • Hvad er RDE?

  Forkortelsen RDE står for "Real Driving Emissions", eller "udledning under faktiske kørselsforhold" på dansk. Det er en ny metode til at fastslå niveauet af forurenende stoffer såsom nitrogenoxid og antallet af partikler. Den afgørende detalje er den, at målingen finder sted på vejen under realistiske køreforhold og ikke i et laboratorie. Målingerne foretages ved hjælp af apparat, der anbringes på bilens udstødning – det såkaldte Portable Emissions Measurement System (eller bare PEMS).

 • Hvad er Euro 6?

  Euro 6 er navnet på den aktuelle udledningsstandard, der definerer de tilladte grænseværdier for forurenende stoffer. Standarden har sænket de tilladte grænseværdier for henholdsvis partikeludledning og nitrogenoxid i forhold til Euro 5. Fra og med efteråret 2018 træder den nye EU6c-udledningsstandard i kraft, som definerer endnu lavere grænser for indholdet af partikler i udstødningen fra benzindrevne modeller end EU6b. De samme grænseværdier gælder også for dieseldrevne modeller i kørecyklussen for såvel EU6b som EU6c.

 • Hvad betyder Selective Catalytic Reduction (eller kort SCR)?

  I bestræbelserne på at sænke udledningsværdierne anvender man et system, hvor der sprøjtes en flydende ammoniakopløsning kaldet AdBlue ind i udstødningssystemet på dieselmotorer. Opløsningen reagerer med nitrogenoxid og reducerer mængden af den. Restproduktet indeholder vand, nitrogen og CO2.

 • Hvad er BluePerformance?

  BMW anvender BluePerformance-teknologien til at reducere NOx-udledningen fra bilerne yderligere. Teknologien gør det muligt at opnå en yderligere optimering af udledningsværdierne fra dieselmotoren. Nogle modeller har i tillæg til et dieselpartikelfilter og en NOx-opbevaringskatalysator også en SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-indsprøjtning, som sikrer en markant reduktion i antallet af nitrogenoxider i udstødningen.

 • Hvad er et partikelfilter?

  Et partikelfilter er en anordning, som reducerer antallet af udledte partikler fra diesel- og benzinmotorer.