Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bmw-daek-forsikringsbetingelser

Versionsdato: Marts 2016


Vilkår og betingelser for BMW’s dækforsikring.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft i det følgende benævnt
„BMW AG“) har tegnet en gruppeforsikring med Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München, i henhold til følgende vilkår og betingelser
for BMW’s dækforsikring. Ved køb af et dæk mærket med en stjerne og modtagelse af garantibeviset, kan køberen (i det følgende benævnt som „forsikringstageren“) få dækket krav rettet til Allianz Versicherungs-AG som risikobærende selskab (i det følgende benævnt „forsikringsgiveren“ ) for dække dækskader.


1. Dækningsomfang
Inden for rammerne af dækgarantien ydes der forsikringsdækning i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor for de dæk, der er anført i på garantibevist, såfremt at der ikke er tegnet anden forsikring eller garanti, og såfremt at den anmeldte skade ikke dækkes.
Forsikringsdækningen gælder kun for dæk markeret med en stjerne med en mønsterdybde på mindst 4,5mm på købstidspunktet, der er købt hos en forhandler autoriseret af BMW AG.

Dækningen gælder for skader på forsikrede dæk forårsaget direkte af:
a) Skarpe genstande: for eksempel søm og glasskår
b) Direkte kollision med kantsten i forbindelse med parkering, uden at andre komponenter (inkl. fælge) bliver beskadiget
c) Hærværk
d) Tyveri: dækning af udgifterne til de forsikrede dæk i tilfælde af tyveri af køretøjet eller af dækkene.

2. Ikrafttræden og udløb af forsikringsdækningen
2.1. Forsikringsdækningen træder i kraft, når dækket sælges af BMW’s partner og gælder for en periode på 36 måneder.
Køretøjets lave eller manglende vejbrug påvirker ikke forsikringsdækningen.
Forsikringsdækningen stopper i tilfælde af en tabsgivende hændelse med udskiftning af det beskadigede/stjålne dæk.
2.2. Forsikringsdækningen ophører før tid, hvis dækket sælges til udlandet eller til en kommerciel forhandler, dvs. på salgsdatoen.


3. Ydelser vi leverer i tilfælde af et tab.

3.1. Hvis en af de skadehændelser, som er angivet under punkt 1, finder sted, mens forsikringsdækningens er i kraft, skal forsikringsgiveren, via en BMW partner, yde forsikringstageren en tilbagebetaling på købsprisen for køb af nye dæk markeret med en stjerne, afhængigt af,hvilket år det beskadigede dæk blev forsikret. Dækningen beregnes på grundlag af dækkets aktuelle anbefalede udsalgspris hos BMW AG baseret på følgende tabel:
I det første år: 100 %
I det andet år: 75 %
I det tredje år: 50 %
3.2. Den dækning der gives i forbindelse med en tabshændelse, gives kun, hvis der købes nye dæk markeret med en stjerne hos en BMW partner, og dækningen begrænses til de(t) beskadigede/stjålne dæk. Der ydes ikke dækning i par. Dækningen skal modregnes købsprisen. Erstatningen udbetales ikke kontant.
For at garantien kan træde i kraft skal fakturaen for det oprindelige køb af de(t) beskadigede dæk fremvises sammen med skadesanmeldelsen underskrevet af kunden, og i tilfælde af tyveri og/eller hærværk, skal politiets sagsnummer angives, og en kopi af politirapporten vedhæftes. I tilfælde af en anmeldelse skal dækningen behandles af BMW’s partner på vegne af forsikringsgiveren.
3.3. I tilfælde af tabshændelse i udlandet, skal følgende hotline kontaktes: +49 (0) 89 200048-048.


4. Undtagelser
4.1. Forsikringen dække ikke brugte eller regummierede dæk, eller for dæk der udgør en del af bilens originaludstyr.
4.2. Forsikringsgiveren udbetaler ikke dækning for:
4.2.1. Sommerdæk med en slidbanedybde på mindre end 3 mm.
4.2.2. Vinterdæk med en slidbanedybde på mindre end 4 mm.
4.2.3. For fælge, omkostningerne til montage og hjulafbalancering, afbalanceringsklodser, møtrikker, ventiler, gaspåfyldninger, andre monteringsmaterialer og dæktrykssensorer.
4.3. Forsikringsgiveren udbetaler ikke dækning for fejl og skader:
4.3.1. Som følge af normalt slid.
4.3.2. Som følge af den forsætlige eller ondsindede handlinger udført af forsikringstageren, dennes ansatte eller repræsentanter eller ved uhensigtsmæssig brug/misbrug.
4.3.3. Som følge af ulykker.
4.3.4. Som følge af den direkte virkning af storm, hagl, lynnedslag, jordskælv eller oversvømmelse, samt ved brand eller eksplosion.
4.3.5. Som følge af serie-, design- eller fabrikationsfejl samt skader, som en tredjepart påtager eller er skal påtage sig ansvaret for i sin egenskab af producent, leverandør, entreprenør, på grundlag af en reparationsordre, garanti eller anden garanti, forsikring eller omkostningspåtagende engagement.
4.3.6. Som følge af krigshændelser af enhver art, borgerkrig, uroligheder, strejke, lockout, konfiskation eller andre former for statslig intervention eller ved atomenergi.
4.3.7. Der kun har medført forringelse af kørekomfort uden at begrænse dækkets funktionalitet. Dette omfatter for eksempel et gradvis tab af tryk, kørelyde, vibrationer eller problemer med vejgreb og chassiset.
4.3.8. Som følge af deltagelse i kørselsbegivenheder såsom væddeløb eller tilsvarende.
4.3.9. Som følge af, at motorkøretøjet blev udsat for højere aksel- eller bagmonterede belastninger end dem, der er godkendt i henhold til producentens bestemmelser.
4.3.10. Som følge af, ændringer i bilens oprindelige design (f.eks. tuning) eller montering af tredjepartskomponenter/-tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
4.3.11. Som følge af brugen af en genstand, der har tydeligt behov for reparation, medmindre det kan bevises, at skaden ikke er relateret til dette reparationsbehov, eller at genstanden, som minimum, var blevet repareret på en improviseret måde med samtykke fra forsikringsgiveren på det tidspunkt, skaden indtraf.
4.3.12. Som følge af overdreven slid på grund af forkerte indstillinger
eller forkerte dæktryk, eller på grund af defekte støddæmpere
(f.eks. hæl- og tåslid/bremseplader/erosion).
4.3.13. Hvis køretøjet, hvorpå dækkene er monteret anvendes til erhvervsmæssig personbefordring og/eller godstransport
(f.eks. som en taxa, kurerkøretøj, selvstændig lejet bil eller køretøj brugt på byggepladser) eller som et udrykningskøretøj (f.eks. politibil, ambulance).
4.4. Endvidere ydes der ikke dækning af fejl eller skader, der er kausalt forbundet med det faktum, at:
4.4.1. Skaden var forårsaget som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikringstageren, dennes ansatte eller repræsentanter.
4.4.2. Der var anvendt uegnede dæk til køretøjet.
4.5. Der ydes ingen dækning for dæk, der tilhører køretøjer, som er registreret i navnet på en bilforhandler eller en forhandler autoriseret af BMW AG (f.eks. demonstrationsbiler).


5. Anvendelsesomfang og overdragelighed

Forsikringsdækningen gælder i Danmark. Hvis køretøjet midlertidigt befinder sig uden for Danmark, gælder forsikringsdækningen inden for de underskrivende stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (begrænset til de suveræne geografiske territorier for Europa og Cypern), samt Schweiz, Monaco, Andorra
og San Marino for ture der varer højst 12 uger.


6. Forpligtelser

Forsikringstageren eller BMW AG skal omgående anmelde skaden til forsikringsselskabet via en BMW partner, inden de køber et eller flere udskiftningsdæk, for at få bekræftet dækningen (godkendelse) og instruktioner. Endvidere skal forsikringstageren gøre alt for at minimere skaderne. Forsikringsgiverens anvisninger skal følges, så længe disse er rimelige.
Hvis BMW AG eller forsikringstageren overtræder en forpligtelse med forsæt efter forekomsten af forsikringshændelsen, har forsikringsgiveren har ingen pligt til at skadesløsholde forsikringstageren. Hvis BMW AG eller forsikringstageren i strid med en forpligtelse ved grov uagtsomhed, er forsikringsgiveren berettiget til at reducere sin dækning. Denne reduktion baseres på misligholdelsens alvorlighed. Dækningen må ikke reduceres, hvis BMW AG eller forsikringstageren godtgør, at der er handlet med grov uagtsomhed. Forsikringsgiveren har stadig pligt til at skadesløsholde forsikringstageren i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, hvis BMW AG eller forsikringstageren godtgør, at misligholdelsen af en forpligtelse ikke var årsag til forekomsten af den forsikringshændelsen og heller ikke for forekomsten eller omfanget af forsikringsgiverens skadesløsholdelsespligt. Dette finder dog ikke anvendelse, hvis BMW AG eller forsikringstageren har overtrådt forpligtelsen forsætligt.


7. Databeskyttelse
I tilfælde af en skadesanmeldelse skal BMW registrere personoplysninger om forsikringstageren og videregive disse oplysninger til forsikringsgiveren, således at anmeldelsen kan behandles. Kontakt nedenstående hotling for yderligere information om de registrerede oplysninger, eller for oplysninger om ændring, sletning eller indsigelser:
+49 (0) 89 200048-048.


8. Forsikringstagerens viden
Forsikringstagerens viden og/eller fejl anses for at svare til BMW AG’s viden og/eller fejl.
Vi har stort fokus på kundetilfredshed. Hvis du, mod forventning, ikke er tilfreds, bedes du kontakte os. Du kan ringe på +49 89 2000 48 000, sende en e-mail til bmw-tyre-denmark@allianz-warranty.com eller skrive til Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin. Dette vil give os mulighed for at finde en løsning til dig og forbedre den service, vi leverer.
For at sikre, at vi kan behandle din henvendelse hurtigt og til fulde, bedes du angive følgende oplysninger: navn, adresse, telefon-/faxnummer, anmeldelsesnummer og din konkrete henvendelse. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at løse din henvendelse i fortrolighed, så hurtigt som muligt og til din tilfredshed.