MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE USIKKERHED.

Ændring af den lovpligtige målemetode for forbrug, udledning og forurenende stoffer.

Kørecyklussen New European Driving Cycle (forkortet NEDC) blev indført tilbage i 1992 og har siden været brugt til at fastslå brændstofforbruget og udledningsværdierne fra biler. Udformningen af disse laboratorietest har imidlertid altid indeholdt visse uhensigtsmæssigheder, når det drejer sig om at beregne realistiske forbrugs- og udledningsværdier.

I september 2018 træder der derfor en ny kørecyklus i kraft. Den har betegnelsen Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, eller kort WLTP, og den erstatter NEDC-cyklussen.

Denne laboratoriemåling ledsages af en udledningstest, der måler mængden af forurenende stoffer under realistiske køreforhold på almindelig vej. Udledningstesten har betegnelsen RDE (Real Driving Emissions).

Den nye testmetode vil gøre det nemmere for forbrugerne at danne sig et indtryk af bilens faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning.

Læs mere
MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE USIKKERHED.Ændring af den lovpligtige målemetode for forbrug, udledning og forurenende stoffer.

VEJEN FRA NEDC TIL WLTP.

Mere realistiske forbrugs- og udledningsværdier takket være mere realistiske testforhold.

Den nye testmetode i WLTP forsøger at tilrettelægge testforholdene, så de minder mest muligt om hverdagens kørselsforhold og for derigennem at opnå værdier, som har langt større relevans for forbrugerne. Blandt ændringerne finder man omdefinerede og markant mere krævende testforhold og højere hastigheder samt en væsentligt længere testvarighed (30 i stedet for 20 minutter).

For at opnå en mere præcis måling af CO2-udledningen anvendes den nye testprocedure ikke kun på bilen i standardkonfiguration – som det var tilfældet tidligere – men nu også i alle udstyrskonfigurationer af den pågældende bil. Det udmønter sig i to værdier for hver biltype: Den højest og lavest mulige standardforbrugsværdi under hensyntagen til aerodynamik, vægt og rullemodstand. Takket være WLTP vil det fremadrettet være lettere at vurdere værdierne for brændstofforbrug og CO2-udledning for en given bilmodel. Ved en særlig bilkonfiguration vil den pågældende models standardværdi imidlertid blive angivet direkte. Al nøjagtighed til trods så vil der naturligvis fortsat kunne forekomme afvigelser med denne testmetode, men forbruget og CO2-udledningen i hverdagen vil fortsat være afhængigt af ruteprofiler, klimaforhold og personlig kørestil. Andre faktorer, der på lignende vis påvirker værdierne, er den aktuelle trafik, mængden af bagage og brugen af enheder i bilen såsom klimaanlægget. Et er dog sikkert: Testforholdene vil være mere realistiske end hidtil, og det vil på papiret betyde højere brændstofforbrug og CO2-værdier samt lavere rækkevidde for elbiler. Omvendt vil de ikke have en negativ effekt på det faktiske brændstofforbrug eller rækkevidden. BMW Group arbejder desuden ufortrødent videre med at udvikle nye teknologier, som vil kunne forbedre både forbrug og rækkevidde.

BMW Group arbejder allerede nu på overgangen til den nye testmetode og forbereder produktprogrammet trin for trin med nye biler, nye motorversioner eller tekniske opdateringer. Det vil sikre, at alle modeller i BMW Groups store bilprogram til enhver tid overholder den aktuelle, gældende lovgivning.

Fra og med september 2017 vil WLTP-metoden være obligatorisk ved nye typegodkendelser. Lovgivningen fastslår imidlertid, at WLTP-værdierne i en overgangsfase skal kommunikeres side om side med en omregning svarende til NEDC-modellen. EU-kommissionen har til formålet udviklet en sammenligningsnøgle, som vil skulle anvendes af alle bilproducenter. Dette har til formål at gøre overgangen til den nye målemetode lettere. Hvor længe denne overgangsfase vil vare, reguleres i den nationale lovgivning, og der vil derfor kunne være forskelle fra land til land.

Fra og med september 2018 træder juridisk bindende regler i kraft, som gør det obligatorisk for bilproducenter, der sælger biler i EU, Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland, at teste bilerne efter WLTP-modellen.

Senest til december 2020 skal alle lande, der ratificerer EU-lovgivningen omkring typegodkendelse, anføre og kommunikere WLTP-værdier for alle biler.

Læs mere
"Med den nye testmetode sikres det, at laboratoriemålingerne giver et mere retvisende billede af bilens ydelse ved normal kørsel."
Sammenslutningen af europæiske bilproducenter

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Her kan du se forskellene mellem den gamle og den nye testmetode.

Testmetode
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS.

Grænser for forureningsværdier ved kørsel på vejen.

Ud over WLTP bliver også RDE (Real Driving Emissions) obligatorisk for alle bilproducenter i EU samt Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland fra og med september 2018. Ved RDE-testen måles udledningen af forurenende stoffer såsom partikler og nitrogenoxid (NOx) direkte på vejen. Denne målemetode fastlægger de gennemsnitlige udledningsværdier, der kan forventes ved almindelig kørsel i hverdagen.

BMW Group anvender en række teknologier i sine bilmodeller som et led i bestræbelserne på at reducere forureningsværdierne yderligere.

BMW BluePerformance-teknologien kan eksempelvis reducere udledningen af kvælstofoxider i udstødningsgassen på dieselbiler. BMW Group anvender en såkaldt NOx-katalysator til at nedbringe udledningen af kvælstofoxider. Derudover anvendes der i nogle modeller en teknologi ved navn Selective Catalytic Reduction (SCR) med AdBlue® – en ureaopløsning – som konverterer op til 90 % af kvælstofoxiderne til vanddamp og ligeledes harmløst kvælstof.

BMW Group var den første bilproducent, som kunne tilbyde kombinationen af NOx-katalysator og SCR-system i serieproducerede biler.

Vores dieseldrevne modeller har siden 2006 været udstyret med partikelfiltre som en del af bilernes standardkonfiguration med henblik på at reducere partikeludledningen. Særlige partikelfiltre finder endvidere langsomt vej i de benzindrevne modeller.

På denne måde kan BMW Group overholde de lave grænseværdier i udledningsstandarden EU6c, som træder bindende i kraft for alle nye biler til september 2018. EU6c-grænseværdierne for udledning dikterer lavere partikelgrænseværdier for benzinbiler sammenlignet med EU6b. De samme grænseværdier gælder også for dieseldrevne modeller i kørecyklussen for såvel EU6b som EU6c.

Læs mere

EU-GRÆNSEVÆRDIER FOR UDLEDNING.

Faldende værdier. Voksende udfordringer.

EU-standarden for udledningsværdier definere de tilladte maks.-værdier for udledning af forurenende stoffer såsom nitrogenoxid og partikler inden for EU. Grænseværdierne varierer afhængigt af, hvilken motorteknologi og type af køretøj der er tale om. Af hensyn til miljøet og beskyttelse af luftkvaliteten bliver disse grænseværdier stadig skrappere. Det stiller bilproducenterne over for en række, nye udfordringer.

GODE RÅD TIL EFFEKTIV KØRSEL.

Kør endnu mere effektivt – med intelligente teknologier og brændstofbesparende tiltag fra BMW.

Ofte stillede spørgsmål.

Dine spørgsmål. Vores svar.

 • Hvad er WLTP?

  Forkortelsen WLTP står for "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure", eller "Globalt harmoniseret testmetode for lette køretøjer" på dansk.


  Den omfatter en ny testmetode, som giver et mere realistisk billede af bilernes faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning, og metoden vil være juridisk bindende for alle biler fra og med september 2018. WLTP vil trinvis erstatte den hidtidige målemetode NEDC.

 • Hvad er WLTP-kørecyklussen?

  Bilers brændstofforbrug og udledninger afhænger blandt andet af kørestilen. Derfor har man over hele verden været i gang med at indsamle og kompilere køredata til WLTP. Disse data er blevet anvendt til at definere 4 repræsentative faser med forskellige gennemsnitshastigheder: Lav, middel, høj og meget høj. Hver af disse faser er kendetegnet ved forskellige værdier for acceleration, deceleration og standsning for at kunne afbilde køresituationer, der er repræsentative for hverdagskørsel. Kombinationen af disse faser udmønter sig i den samlede kørecyklus, der fremgår af producentens oplysninger som en kombineret værdi. Elbiler og hybridbiler anvendes især i byer og bynære områder, og derfor omfatter kørecyklussen for disse biler en femte fase kaldet City-fasen. Den er sammensat af gennemsnitshastighederne for lav og middel.

 • Hvordan håndterer BMW Group de nye målemetoder, der indføres med WLTP?

  BMW Group arbejder allerede nu på overgangen til den nye testmetode og forbereder produktprogrammet trin for trin med nye biler, nye motorversioner eller tekniske opdateringer.På denne måde sikrer vi, at alle modeller i BMW Groups store bilprogram til enhver tid overholder den aktuelle lovgivning.

  Bilerne fra BMW Group overholder og opfylder altid gældende lovkrav. Det er dokumenteret med resultaterne af offentlige test på nationalt og internationalt niveau.

 • Hvad betyder WLTP for mig?

  Indførelsen af WLTP vil betyde, at de oplyste værdier for bilens brændstofforbrug og CO2-udledning ved ligge meget tæt op ad, hvad man kan opnå ved almindelig kørsel. WLTP giver desuden mulighed for at tage højde for individuelt specialudstyr på bilen, så man opnår et mere realistisk billede af bilens værdier i den pågældende konfiguration. Dog vil mere realistiske værdier også betyde højere forbrugs- og CO2-værdier for biler med forbrændingsmotor og kortere elektrisk rækkevidde for elbiler (herunder også plug-in hybrider). Afhængigt af national lovgivning vil der kunne opstå ændringer af bilernes miljøafgift.

 • Hvad er RDE?

  Forkortelsen RDE står for "Real Driving Emissions", eller "udledning under faktiske kørselsforhold" på dansk. Det er en ny metode til at fastslå niveauet af forurenende stoffer såsom kvælstofoxider (NOx) og partikelforurening. En afgørende detalje er, at målingen finder sted på vejen under realistiske køreforhold og ikke i et laboratorie. Målingerne foretages ved hjælp af apparat, der anbringes på bilens udstødning – det såkaldte Portable Emissions Measurement System (eller bare PEMS).

 • Hvad er Euro 6?

  Euro 6 er navnet på den aktuelle udledningsstandard, der definerer de tilladte grænseværdier for forurenende stoffer. Standarden har sænket de tilladte grænseværdier for henholdsvis partikeludledning og nitrogenoxid i forhold til Euro 5. Fra og med september 2018* træder den nye EU6c-udledningsstandard i kraft, som definerer endnu lavere grænser for indholdet af partikler i udstødningen fra benzindrevne modeller end EU6b. De samme grænseværdier gælder også for dieseldrevne modeller i kørecyklussen for såvel EU6b som EU6c. EU6d-TEMP fra og med september 2019* og EU6d fra og med januar 2021* sænker igen de tilladte grænseværdier for partikelforurening og kvælstofoxider i tråd med RDE.

  *Gælder for nye biler. Nye biltyper vil være underlagt de nye udledningskrav 1 år tidligere.

 • Hvad betyder Selective Catalytic Reduction (eller kort SCR)?

  I bestræbelserne på at sænke udledningsværdierne anvender man et system, hvor der sprøjtes en flydende ammoniakopløsning kaldet AdBlue® ind i udstødningssystemet på dieselmotorer. Selective Catalytic Reduction (SCR) med AdBlue® reducerer kvælstofoxider med op til 90 %. Restproduktet er vanddamp, kvælstof og CO2. Restproduktet er vanddamp, kvælstof og CO2.

 • Hvad er BluePerformance?

  BMW anvender BluePerformance-teknologien til at reducere NOx-udledningen fra bilerne yderligere. Teknologien gør det muligt at opnå en yderligere optimering af udledningsværdierne fra dieselmotoren. Nogle modeller har i tillæg til et dieselpartikelfilter og en NOx-opbevaringskatalysator også en SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-indsprøjtning, som sikrer en markant reduktion i antallet af nitrogenoxider i udstødningen.

 • Hvad er et partikelfilter?

  Et partikelfilter er en anordning, som reducerer antallet af udledte partikler fra diesel- og benzinmotorer.

 • Hvad kommer WLTP til at betyde for elbiler og hybridbiler?

  Elbiler og hybridbiler anvendes typisk i byer eller bynære områder, og derfor omfatter WLTP i tillæg til de fire faser lav, middel, høj og ekstra høj en separat femte fase specielt til disse biltyper kaldet City. Denne fase kombinerer hastighederne fra de faser, som bedst repræsenterer kørselsforholdene i byer og bynære områder, nemlig faserne lav og middel. På denne måde opnås der mere realistiske indikationer af, hvilken rækkevidde man kan forvente.